Experts in Equities


Welcome

Investor AM bv is the Investment Adviser of Lux-Investment Professionals Sicaf-SIF (L.I.P.).

Contact Investor AM bv:

Jan Vantomme and Bruno Toye
Investor AM bv
Meersbloem-Melden, 46a, B-9700 Oudenaarde
info@investor-am.be
Phone +32 55 612 154 / Fax +32 55 612 122 
nl en

Disclaimer

Lees de informatie op deze pagina omdat deze de wettelijke en reglementaire beperkingen bevat die van toepassing zijn op toegang tot deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met en erkent u de volgende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en deze niet erkent, mag u deze website niet gebruiken en moet u deze onmiddellijk sluiten.

Deze website is een marketingcommunicatie aangeboden door Investor AM bv en heeft betrekking op de SICAV-FIS S.A. (het "Fonds"), Lux-Investment Professionals, een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht als een beleggingsmaatschappij met variabele kapitaal ("SICAV") - Gespecialiseerd beleggingsfonds ("SIF"). Het Fonds is geregistreerd overeenkomstig de wet van 13 februari 2007, zoals gewijzigd en kwalificeert als een fonds voor alternatieve belegging ("AIF") in overeenstemming met de AIFM-wet. Het Fonds is een "overkoepelend fonds" en deze website heeft specifiek betrekking op haar compartimenten "Investor Equities" en "Investor Global Winners." De maatschappelijke zetel van het Fonds is 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg. De administratieve investment adviser van het fonds is Investor AM bv met geregistreerd kantoor in Meersbloem-Melden 46A, B-9700 Oudenaarde. De Alternative Investment Fund Manager ("AIFM") van het Fonds is NS Partners Europe S.A., met een vergunning van de CSSF als een BAB met maatschappelijke zetel te 11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, (RCS nummer B35060). De bewaarder en betaalkantoor van het Fonds is Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg.

Gebruik van de site
Lees de informatie op deze pagina omdat deze de wettelijke en reglementaire beperkingen bevat die van toepassing zijn op de toegang tot deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met en erkent u de volgende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en deze niet erkent, mag u deze website niet gebruiken en moet u deze onmiddellijk sluiten.

Toegang tot in aanmerking komende investeerders
De compartimenten zijn geregistreerd voor distributie in Luxemburg en België. In Luxemburg is deze website bedoeld voor goed geïnformeerde beleggers. Een goed geïnformeerde belegger betekent een professionele belegger, een institutionele belegger of een andere belegger die: a) schriftelijk heeft bevestigd zich te houden aan de status van de goed geïnformeerde belegger en b) (i) minimaal 125.000 EUR investeert in de SIF, of (ii) is onderworpen aan een beoordeling door een kredietinstelling in de zin van Richtlijn 2006/48 / EG, door een beleggingsonderneming in de zin van Richtlijn 2004/39 / EG of door een beheermaatschappij binnen een de betekenis van Richtlijn 2009/65 / EG, waarbij de deskundigheid, ervaring en kennis van de belegger worden gecertificeerd om een investering in de SIF naar behoren te informeren.
In België is dit document alleen bedoeld voor a) professionele beleggers volgens MiFID (bijlage II) die zich houden aan de status van goed geïnformeerde beleggers; en b) niet-professionele beleggers die schriftelijk hebben bevestigd zich te houden aan de status van goed geïnformeerde belegger en die een minimum van 250.000 EUR beleggen (per belegger en per categorie van effecten) - volgens Art. 5, § 1er, 2 ° van de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve beleggingsfondsen en hun managers.

Houd er rekening mee dat het Fonds en subfondsen niet zijn geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. Dit marketingdocument is niet bedoeld voor Amerikaanse personen. 'US Person' betekent, met betrekking tot natuurlijke personen, elke Amerikaanse burger (en bepaalde voormalige Amerikaanse staatsburgers) of 'resident alien' in de zin van Amerikaanse inkomstenbelastingwetten die van tijd tot tijd van kracht zijn. Met betrekking tot andere personen dan natuurlijke personen, betekent de term "Amerikaans persoon" (i) een bedrijf of partnerschap opgericht of georganiseerd in de Verenigde Staten of onder de wet van de Verenigde Staten of een staat, (ii) een trust waar (a) een Amerikaanse rechtbank in staat is primaire rechtsmacht uit te oefenen over de trust en (b) een of meer Amerikaanse personen de autoriteit hebben om alle substantiële beslissingen van de trust te controleren en (iii) een "estate" die onderworpen is aan Amerikaanse belasting op zijn wereldwijde inkomsten van alle mogelijke bronnen. De term 'US Person' betekent ook elke persoon of entiteit die een Amerikaanse persoon zou zijn volgens Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

De informatie en diensten die op deze website worden aangeboden, zijn niet gericht op, of bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door, een persoon of entiteit die staatsburger of ingezetene van, of gevestigd is in of gevestigd is in een rechtsgebied waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou in strijd zijn met lokale wetten of voorschriften, of wanneer het Fonds, de BAB of Investor AM bv inbreuk zou plegen op enige registratie- of licentievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied. Deze website is ook niet bedoeld voor "Prohibited investors" zoals gedefinieerd in de uitgiftedocument van het Fonds.

Geen aanbod / geen advies
Deze website is alleen voor informatiedoeleinden en mag niet worden opgevat als een aanbod om effecten of andere financiële instrumenten te kopen en verkopen. Niets op de website vormt een investerings, juridisch, fiscaal of ander advies en kan niet worden gebruikt om een investering of een andere beslissing te nemen. Het Fonds en de compartimenten zijn mogelijk niet geschikt of geschikt voor alle beleggers. De informatie houdt geen rekening met individuele omstandigheden, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of specifieke behoeften van de beleggers. De website verwijst niet naar een bepaalde fiscale behandeling. Belastingregimes zijn afhankelijk van de eigen omstandigheden van elke potentiële klant en kunnen in de toekomst worden gewijzigd. U moet professioneel advies inwinnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Prestaties uit het verleden
Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. In het verleden behaalde resultaten worden gepresenteerd na aftrek van alle vergoedingen, exclusief vertrek- en entreekosten (tenzij anders aangegeven). Het rendement is mogelijk gedaald sinds het plaatsen van informatie op deze website.

Benchmark
Alle benchmarks / indices die hierin worden geciteerd, worden alleen ter informatie verstrekt. Geen enkele benchmark / index is direct vergelijkbaar met de beleggingsdoelstellingen, de strategie of het universum van een compartiment. De prestaties van een benchmark zijn geen aanwijzing voor prestaties uit het verleden of de toekomst van een subfunds.

Risico's
Investeren in het Fonds brengt risico's met zich mee. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Mogelijk krijgt u niet uw oorspronkelijke investeringen terug, omdat er geen garantie is voor kapitaalbescherming. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Lees voordat u een beleggingsbeslissing neemt en alvorens te beleggen de laatste versie van het Uitgiftedocument en let vooral op "Deel IV - Risico-overwegingen en beheer" en de bijlagen I en II met de inherente risico's van de compartimenten, evenals het laatste jaarverslag en de essentiële beleggersdocumenten. Kosten en vergoedingen

Let op alle directe en indirecte kosten die zijn gemaakt door te beleggen in het Fonds. Raadpleeg voor meer informatie "Deel XIII - Kosten, vergoedingen en onkosten" en bijlage I van het document van afgifte.

Fonds Documenten
Exemplaren van de volgende Engelse documenten kunnen worden verkregen voor inspectie tijdens de normale kantooruren op elke werkdag in Luxemburg op de maatschappelijke zetel van het Fonds: 2, rue d’Alsace, L-1122, Luxemburg: de Artikelen, de documentuitgifte, het laatste financieel jaarverslag, de belangrijkste informatiedocumenten (voor verpakte retail beleggingen en verzekerings gebaseerde beleggingsproducten) en andere. Deze documenten zijn ook toegankelijk op deze website met beperkte toegang en op www.lipfunds.com. Andere informatie over het Fonds, evenals over de Netto-inventariswaarde, de uitgifte- en terugkoopprijzen van de aandelen van het Fonds kunnen op elke werkdag worden verkregen op de maatschappelijke zetel van het Fonds en van de Administratieve Agent.

Klachten service
In geval van klachten over het beheer of de administratie van het Fonds, kan een schriftelijke brief worden gestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten op het niveau van het management van het Fonds (LUX-INVESTMENT PROFESSIONALS SICAV-FIS SA, c / o Klachtenfunctionaris, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxemburg).

Gegevensbescherming en privacy
We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Alle informatie die van u wordt verkregen in verband met uw gebruik van de Site, zal worden onderhouden in overeenstemming met het toepasselijke privacy beleid dat wordt bekendgemaakt voor deze Site (zie onze Privacyverklaring).

  Door hieronder op “AKKOORD” te klikken, gaat u akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.

AKKOORD

nl en

Disclaimer

Please read the information on this page as it contains the legal and regulatory restrictions which apply to access this website. By using this website, you agree to and acknowledge the following terms and conditions. If you do not agree to and acknowledge these terms and conditions, you must not use this website and should exit it immediately.

This present website is a marketing communication provided by Investor AM bv and relates to the Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A. (the "Fund"), a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg as an investment company with variable capital ("SICAV") – Specialised Investment Fund ("SIF"). The Fund is registered pursuant to the Law of 13 February 2007, as amended and qualifies as an alternative investment "fund ("AIF") in accordance with the AIFM Law. The Fund is an "umbrella Fund" and this website specifically relates to its sub-funds "Investor Equities" and "Investor Global Winners." The registered office of the Fund is 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Investor AM bv is the administrative investment adviser of the Fund with registered office at Meersbloem-Melden 46A, B-9700 Oudenaarde Belgium. The Alternative Investment Fund Manager ("AIFM") of the Fund is NS Partners Europe S.A., which is licensed by the CSSF as an AIFM with registered office at 11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS number B35060). The custodian and paying agent of the Fund is Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

Use of Site
Please read the information on this page as it contains the legal and regulatory restrictions, which apply to access this website. By using this website, you agree to and acknowledge the following terms and conditions. If you do not agree to and acknowledge these terms and conditions, you must not use this website and should exit it immediately.

Access to eligible investors
The sub-funds are registered for distribution in Luxembourg and Belgium. In Luxembourg, this website is intended for well-informed investors. A well-informed investor means a professional investor, an institutional investor or any other investor who: a) has confirmed in writing to adhere to the status of the well-informed investor, and b) (i) invests a minimum of 125,000 EUR in the SIF, or (ii) has been subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of the Directive 2006/48/EC, by an investment firm with the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of the Directive 2009/65/EC, certifying the investor's expertise, experience and knowledge in adequately apprising an investment in the SIF.

In Belgium, this document is only intended for a) Professional investors as per MiFID (Annex II) adhering to the status of well-informed investors; and b) Non-professional investors, who have confirmed in writing to adhere to the status of well-informed investor, and investing a minimum of 250,000 EUR (by investor and by category of securities) - as per Art. 5, § 1er, 2°of the Belgian law of 19 April 2014 on alternative investment funds and their managers.

Please note that the Fund and sub-funds are not registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. This marketing document is not intended for U.S. Persons. "U.S. Person" means, with respect to individuals, any U.S. citizen (and certain former U.S. citizens) or "resident alien" within the meaning of U.S. income tax laws as in effect from time to time. With respect to persons other than individuals, the term "U.S. Person" means (i) a corporation or partnership created or organised in the United States or under the law of the United States or any state, (ii) a trust where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust and (b) one or more U.S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) an estate which is subject to U.S. tax on its worldwide income from all sources. The term "U.S. Person" also means any individual or entity that would be a U.S. Person under Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

The information and services provided in this website are not directed to, or intended for distribution to, or use by, any person or entity who is a citizen or resident of, or incorporated or located in any jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to local laws or regulations, or where the Fund, the AIFM or Investor AM bv would infringe any registration or licensing requirement within such jurisdiction. This website is also not intended for any “Prohibited investors” as defined in the issuing document of the Fund.

No offer / No advice
This website is for information purposes only and should not be construed as an offer to buy and sell any securities or other financial instruments. Nothing contained on the website constitutes investment, legal, tax or other advice nor is to be relied on in making an investment or other decision. The Fund and sub-funds may not be suitable or appropriate for all investors. The information does not take into account individual circumstances, investment objectives, financial situation or specific needs of the investors. The website does not refer to any particular tax treatment. Tax regimes depend on each potential client’s own circumstances and may be subject to change in the future. You should obtain appropriate professional advice before making any investment decision.

Past Performance
Past performance figures are not a reliable indicator of future performance and may be misleading. Past performance figures are presented net of all fees, excluding exit and entry fees (unless indicated otherwise). Return may have decreased since the posting of information in this website.

Benchmark
Any benchmarks/indices cited herein are provided for information purposes only. No benchmark/ index is directly comparable to the investment objectives, strategy or universe of a sub-fund. The performance of a benchmark shall not be indicative of past or future performance of any sub-fund.

Risks
Investing in the Fund involves risks. The value of investments and any income from them may go down as well as up. You may not get back all of your original investment as there is no guarantee of capital protection. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Before taking any investment decision and before investing, please read the latest version in force of the Issuing Document, and particularly pay attention to “Section IV - Risk Considerations & management“ and the Appendix I and II presenting the inherent risks of the sub-funds, as well as the latest annual report and the Key Investor Documents.

Costs and fees
Please pay attention to all the direct and indirect costs incurred by investing in the Fund. For more information pay attention to “Section XIII - Costs, Fees and Expenses” and Appendix I of the Issuing Document.

Fund documents
Copies of the following English documents may be obtained for inspection during usual business hours on any Business Day in Luxembourg at the registered office of the Fund: 2, rue d’Alsace, L-1122, Luxembourg: the Articles, the Issuing Document, the last financial annual report, the key information documents (for packaged retail and insurance-based investment products) amongst others. These documents can also be accessed on this website with restricted access and on www.lipfunds.com. Other information on the Fund, as well as on the Net Asset Value, the issue and redemption prices of the Fund’s Shares may be obtained on any Business Day at the registered office of the Fund and of the Administrative Agent.

Complaints service
In case of any complaints about the management or administration of the Fund, a written letter may be sent to the person responsible for the complaint handling at the level of the management of the Fund (LUX-INVESTMENT PROFESSIONALS SICAV-FIS S.A., c/o Complaints Officer, 2, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg).

Data protection and privacy
We are committed to protecting your privacy. All information gathered from you in connection with your use of the Site will be maintained in accordance with the applicable privacy policies disclosed for this Site (see our Privacy Statement).

  By clicking “I AGREE” below, you consent to the above terms and conditions.

I AGREE