Investor Equities

Investor Equities is a compartiment of Lux-Investment Professionals Sicav-FIS S.A., an investment company with variable capital, abbreviated SICAV) under Luxembourg law, in the form of a “société anonyme”.

Investor Global Winners

Global Winners is a compartiment of Lux-Investment Professionals Sicav-FIS S.A., an investment company with variable capital, abbreviated SICAV) under Luxembourg law, in the form of a “société anonyme”.

About Investor Asset Management

is the investment adviser of the fund Lux-Investment Professionals Sicav-FIS S.A. (L.I.P.). 
The founders of the fund, Bruno Toye en Jan Vantomme, are also shareholders of Investor Asset Management Bvba. 
They also participate in the fund, so their interests are aligned with that of the other participants.

Investor Asset Management Bvba is independant and the only activity is to act as investment adviser for the compartiment L.I.P. Investor Equities en L.I.P. Investor Global Winners.

Latest tweets

Investor Asset Management Bvba

Meersbloem-Melden 46a
B - 9700 Oudenaarde

T +32 55 612 154
F +32 55 612 122
E info@investor-am.be

 
nl en

Disclaimer

Investor Asset Management Bvba, investment adviser van Lux-Investment Professionals (L.I.P) Sicav-FIS S.A. Alle informatie op deze informatiedrager wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies.

L.I.P is een "société d'investissement à capital variable" (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, afgekort SICAV) naar Luxemburgs recht, onder de vorm van een "société anonyme" (naamloze vennootschap, afgekort S.A). L.I.P is geregistreerd als "gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif" volgens de luxemburgse wet van 12/07/2013 over alternative belegginsfondsen met nummer OPC.14/1260-NBE/SPR sinds 13/08/2013. Dit beleggingsinstrument is in overeenstemming met de Luxemburgse wet van 13 februari 2007 over "Fonds d'Investissement Specialisé" (FIS) en het prospectus is goedgekeurd door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) bij beslissing VISA 2014/94811-7718-0-PC van 06/06/2014. Deze aanbieding is uitsluitend bestemd voor "informed investors" volgens artikel 1 van de Luxemburgse wet van 13 februari 2007 over het "FIS". Deze aanbieding van beleggingsinstrument heeft geen openbaar karakter in overeenstemming met de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en is niet onderworpen aan de verplichting tot publicatie van een door het FSMA (vroegere CBFA) goedgekeurd prospectus zoals de wet van 16 juni 2006 voorschrijft. De minimum investering voor Belgische ingezetenen bedraagt 250.000 euro in overeenstemming met artikel 5,§1, 4° van de wet van 3 augustus 2012. Personen of instellingen die toetreden tot het Fonds worden verzocht en worden geacht kennis te nemen van en zich te onderwerpen aan de inhoud van het prospectus. De informatie vormt geen aanbod of uitnodiging in elk land waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging niet is toegestaan of aan een persoon aan wie het onwettig is om een dergelijke aanbieding of uitnodiging te doen. Personen die geïnteresseerd zijn in de verwerving van aandelen in een beleggingsfonds moeten zich informeren naar: (i) de toepasselijke wet in de landen van hun nationaliteit, woonplaats, gewone verblijfplaats of woonplaats voor een dergelijke aankoop; (ii) elke buitenlandse verplichte valuta controle die zij kunnen krijgen op de aankoop of verkoop van aandelen in een beleggingsfonds, en (iii) de inkomstenbelasting of andere fiscale consequenties die van invloed kunnen zijn op de verwerving, het bezit of de verwijdering van alle aandelen in een beleggingsfonds. Raadpleeg voor meer informatie de geldende juridische documentatie, die kosteloos beschikbaar is op aanvraag bij Lux-Investment Professionals Sicav-Fis S.A, 2 Place de Metz, L-1930 Luxembourg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie op toekomstige winst en de belegger loopt in voorkomend geval het risico het oorspronkelijk belegde bedrag te verliezen. Bepaalde informatie op deze website ivm bepaalde titels of beleggingsfondsen mogen niet aangeboden worden, verkocht worden of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika (U.S.) of aan U.S. burgers voor hun eigen rekening of voor rekening van derden US burgers.

  Ik ga akkoord met bovenstaande disclaimer.

Ga verder

nl en

Disclaimer

Investor Asset Management Bvba, investment advisor of Lux-Investment Partners (LIP) SICAV-FIS SCA - Investor Equities. All information on this website is for informational purposes only and is in no way be intended as advice.

LIP Investor Equities is a "société d'investissement à capital variable" (investment company with variable capital, abbreviated SICAV) under Luxembourg law, in the form of a “société anonyme” (abbreviated SA) and accredited by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF), the Luxembourg supervisory authority. The minimum investment for Belgian residents is 250,000 Euro in accordance with Article 5, of the “ICB”-Law of August 3th 2012. Individuals or institutions who invest in the fund are requested to take note of and to comply with the contents of the prospectus. For more information, see the relevant legal documentation, which is available without charge upon request at Lux-Investment Professionals Sicaf-Fis SA, 2 Place de Metz L-1930 Luxembourg. The prospectus is in accordance with the Luxembourg law of the 13th of February 2007 on "Fonds d'investissement Spécialisé (FIS)" and in accordance by the prospectus approved by the CSSF by decision of 02/12/2013 and by VISA 2013/92301-7718-0-PC. L.I.P has been registered as “gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif” following the law of Luxembourg of 12/07/2013 on alternative funds with register number OPC.14/1260-NBE/SPR since 13/08/2013.

This offer is only for "well informed investors" under Article 1 of the Luxembourg Law of 13 February 2007 on the "FIS". This offer is not public in nature, in conformance with the Belgian law of 20 July 2004 on certain forms of collective management of investment portfolios and is not subject to the publication of a prospectus approved by the FSMA (formerly CBFA) as the law of June 16th 2006 prescribes. For more information, see the relevant legal documentation, which is available without charge upon request at Lux-Investment Professionals Sicaf-Fis SA, 2 Place de Metz L-1930 Luxembourg.

Past performance is no guarantee for the future and the investor runs the risk to lose the amount originally invested.

  I agree with the disclaimer above.

Continue